ŠKOLNÍ ŘÁD – THE CALLAN METHOD

Povinnosti výukového centra:

Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka za podmínek uvedených ve školním řádu a vytvořit pro výuku vhodné podmínky. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (učitele) bude v plné míře nahrazena, případně vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

 

Povinnosti studenta, případně jeho zákonných zástupců:

Řádně a včas zaplatit školné, školné se fakturuje na celý rok s možností splátek uvedených na přihlášce, případně dle dohody u individuálních studentů. Studenti, kteří požádají o možnost měsíční platby (nebo jiné) za kurz, platí rovnoměrné měsíční splátky a uzavírají se školou individuální dohodu o splátkách a výuce, což bude uvedeno na faktuře, kterou student převezme a podepíše.

– Při ukončení kurzu, které se dává vždy písemně, běží 2-měsíční výpovědní lhůta, tj. v případě ukončení výuky je student povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vyučujícímu minimálně 2 měsíce před ukončením docházky a to písemně s vyznačeným datem a podpisy, abychom předcházeli případným nedorozuměním. V případě předčasného ukončení kurzu Vám vrátíme peníze za neodučené hodiny, ale vyhrazujeme si právo od této částky odečíst veškeré poskytnuté slevy a také storno poplatek ve výši 500,- Kč. Studentům hradícím ve splátkách bude vystavena dodatečná faktura.

– Řádně a včas docházet do výuky.

– Dbát organizačních pokynů a řádů školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v učebních prostorách nekouřit.

– Ve vyučovací hodině studenti nediskutují se svým lektorem česky. Případné nejasnosti studenti řeší před nebo po vyučovací hodině. Nabízíme i možnost sjednat si s lektorem konzultaci. Cena 1 konzultace je 500,- Kč + doprava lektora (6 Kč/km), pokud za výukou dojíždí, tzn. výuka není ve výukovém centru ve Zlíně.

– Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitele a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.

– Neprodleně uvědomit učitele o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména telefonní číslo).

 

Učební materiál:

Ke kurzu si studenti kupují učebnice v tištěné podobě a nedílnou součástí jsou POSLECHY, které jsou ZDARMA a jsou poslány na e-mail. Cena 1 učebnice je 450,- Kč. Knihu lze pronajmout, dle dohody. Neplatí pro začátečníky a od knihy 4 a výše.

 

Platební podmínky:

Na základě přihlášky, kde jsou uvedeny možnosti splátek kurzu, je vystavena faktura s přesnými daty splatnosti. Fakturu lze uhradit hotovostně, nebo převodem na účet: 670100-2205632107/6210 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení a variabilní symbol = číslo faktury). Splátky je třeba uhradit v termínu splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je školné uhrazeno dnem připsání částky na účtu. V případě pozdní úhrady nevzniká nárok na náhradní hodinu! V případě ukončení docházky se zaplacené školné již nevrací.

 

Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:

Nárok na náhradní vyučovací hodinu vzniká pouze tehdy, byla-li hodina řádně omluvena, a to minimálně 24 hodin předem. V případě sporu je povinností studenta dokázat, že hodina byla řádně omluvena. Omluvenky zasílejte formou SMS na čísla 773 628 552 nebo e-mailem na adresu: omluvenky@anglictinazlin.cz, případně sdělte Vašemu učiteli. Toto platí i pro individuální studenty.

Výuka probíhá od září do června. Veškeré náhrady zameškaných hodin lze nahradit pouze v tyto měsíce a nelze převést do prázdnin, nebo do dalšího školního roku!

Termín náhradní hodiny určuje vyučující. Během jednoho měsíce má student nárok na jednu náhradní vyučovací hodinu a náhradní výuka musí být uskutečněna nejpozději následující měsíc po omluvené hodině, jinak na ni student ztrácí nárok.

 

Ostatní:

Výukové centrum si vyhrazuje právo nezahájit kurz, nebo zrušit kurz v případě nízkého počtu uchazečů/studentů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, centrum mu vrátí školné.

Pokud student požádá o vystavení certifikátu o dosažené jazykové úrovni, je potřeba, aby jeho testy (= stage exam) neklesly pod 60 % a docházka pod 80 %. V případě nesplnění těchto podmínek certifikát nemůže být vystaven. Pokud student promešká test (= stage exam) z jakéhokoli důvodu a má zájem o vystavení certifikátu, na tento test si musí domluvit osobní konzultaci s lektorem. Tato konzultace se hradí zvlášť, cena je uvedena výše v této smlouvě. Lektor se domluví se studentem na konzultaci až po uhrazení faktury za konzultaci.

Veškeré spory vyplývající nebo související se školním řádem budou řešeny v rámci možností smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporu smírem, o věci rozhodně příslušný soud České republiky.