1. Povinnosti výukového centra:
  Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v této smlouvě.
  Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele vrácena z důvodu dlouhodobě trvající (min. 6 týdnů za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven a doloží lékařské osvědčení.
  V případech níže uvedených řádně a včas vrátit studentovi školné.
  Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (učitele) bude v plné míře nahrazena, nebo vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

 

 1. Povinnosti studenta a jeho zákonných zástupců:
  Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.
  Řádně a včas docházet do výuky, tedy 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. Po zahájení hodiny již nebude možné vcházet a vycházet z učebny, aby nebyla narušována výuka.
  Dbát organizačních pokynů a řádů školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v učebních prostorách nekouřit.
  Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitelů a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.
  V nepřítomnosti učitele nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat bez jejich svolení s technickými zařízeními (CD a video přehrávači, televizí, osvětlením apod.) Žák/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.
  Neprodleně uvědomit učitele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména email, telefonní číslo, trvalé bydliště).

 

 1. Podmínky vyučování:
  a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání jednotlivého kurzu) a může být ukončena dohodou stran, výpovědí nebo okamžitým zrušením formou odstoupení od této smlouvy.
  b) Výpovědí může ukončit smluvní vztah kterýkoliv z účastníků každých 5 měsíců vázaných na začátek smluvního vztahu. Výpověď musí být doručena v písemné formě nejpozději 3 týdny před dovršením 5 měsíců smluvního vztahu.
  c) Okamžité zrušení – odstoupení od smlouvy může uplatnit:
 • ca – Provozovatel pro hrubé porušení školních povinností či  hrubé chování žáka, když k nápravě nepostačila ani předchozí písemná výzva. V tomto případě se školné nevrací.
 • cb – Žák, pokud ze zdravotních důvodů, které k písemnému sdělení o odstoupení od této smlouvy přiloží, nemůže ve výuce pokračovat nebo pokud provozovatel rozpustí učební skupinu bez náhrady.
  d) Provozovateli trvá nárok na zaplacení školného až do řádného ukončení smluvního vztahu, nejde-li o důvod  odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně žáka dle bodu cb.
  e) Veškeré spory budou řešeny v rámci možností smírnou cestou, jinak o věci rozhodne příslušný soud ČR.

 

 1. Školné :
  Při zápisu je student povinen uhradit školné ve výši uvedené v jím zvoleném typu splátkového kalendáře, a to převodem na účet: 670100-2205632107/6210 do 5 dnů po podpisu přihlášky nebo v hotovosti při vypsání přihlášky.
  Vypsání přihlášky je závazné a provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat uhrazení kurzu.
  Pokud je školné rozděleno do měsíčních splátek, je třeba danou částku uhradit vždy nejpozději do 15. v měsíci, úhrada je provedena připsáním dané částky na účet, nebo v hotovosti – žák/zákonný zástupce vždy dostane doklad s datem úhrady.
  Pokud žák/zákonný zástupce hradí měsíční splátky kurzu se zpožděním bez řádné omluvy a to opakovaně, minimálně 4x po sobě, zaniká nárok na náhradní hodiny.
  Pokud uhradíte kurz a následně do kurzu nenastoupíte zaplacené školné se nevrací. Vyjma článku 3 odst. cb.
  V případě ukončení docházky v průběhu roku a za zameškané hodiny se zaplacené školné nevrací.

 

 1. Slevy:
  Pokud kurzy navštěvuje více členů jedné rodiny – jeden člen platí celou částku a každý další člen získá slevu 6% z původní ceny kurzu.
  Pokud každý ze sourozenců navštěvuje jiný kurz, sleva se vztahuje na kurz levnější.
  Na kurzy v MŠ a ZŠ se žádné slevy nevztahují.

 

 1. Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:
  Délka jedné vyučovací hodiny se liší v závislosti na typu kurzu. Nárok na náhradní vyučovací hodinu vzniká pouze tehdy, byla-li hodina u učitele řádně omluvena, a to minimálně 24 hodin předem a zároveň bylo uhrazeno včas školné viz článek 4.
  Během doby trvání kurzu má každý student nárok maximálně na 4 náhradní vyučovací hodiny. Náhradní hodiny se nevztahují na kurzy v MŠ a ZŠ.
  Výukové centrum si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, centrum mu neprodleně vrátí celé školné.
  Ze závažných důvodů si výukové centrum vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz (např. dlouhodobá pracovní neschopnost učitele nebo snížení počtu žáků ve skupině pod ekonomicky únosnou úroveň). I v tomto případě  bude studentovi nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí školné v poměrné výši.