ŠKOLNÍ ŘÁD – THE CALLAN METHOD

Povinnosti výukového centra:

Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka za podmínek uvedených ve školním řádu a vytvořit pro výuku vhodné podmínky. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (učitele) bude v plné míře nahrazena, případně vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

Povinnosti studenta, případně jeho zákonných zástupců:

 • Řádně a včas zaplatit školné, školné se fakturuje na celý rok s možností splátek uvedených na přihlášce, případně dle dohody u individuálních studentů. Studenti, kteří požádají o možnost měsíční platby (nebo jiné) za kurz, platí rovnoměrné měsíční splátky a uzavírají se školou individuální dohodu o splátkách a výuce, což bude uvedeno na faktuře, kterou student převezme a podepíše.
 • Při ukončení kurzu, které se dává vždy písemně, běží 2-měsíční výpovědní lhůta, v případě ukončení výuky je student povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vyučujícímu minimálně 2 měsíce před ukončením docházky a to písemně s vyznačeným datem a podpisy, abychom předcházeli případným nedorozuměním. V případě předčasného ukončení kurzu Vám vrátíme peníze za neodučené hodiny, ale vyhrazujeme si právo účtovat storno poplatek ve výši 500,- Kč. Studentům hradícím ve splátkách bude vystavena dodatečná faktura.
 • Řádně a včas docházet do výuky.
 • Dbát organizačních pokynů a řádů školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v učebních prostorách nekouřit.
 • Ve vyučovací hodině studenti nediskutují se svým lektorem česky. Případné nejasnosti studenti řeší před nebo po vyučovací hodině. Nabízíme i možnost sjednat si s lektorem konzultaci. Cena 1 konzultace je 550,- Kč + doprava lektora (10 Kč/km), pokud za výukou dojíždí, tzn. výuka není ve výukovém centru ve Zlíně.
 • Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitele a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.
 • Neprodleně uvědomit učitele o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména telefonní číslo).

Učební materiál:

Ke kurzu si studenti kupují učebnice v tištěné podobě a nedílnou součástí jsou POSLECHY, které jsou ZDARMA a jsou poslány na e-mail. Cena 1 učebnice je 550,- do 750Kč. Kompletní ceník materiálů a kurzů je k dispozici na www.anglictinazlin.cz.

Platební podmínky:

Na základě přihlášky, kde jsou uvedeny možnosti splátek kurzu, je vystavena faktura s přesnými daty splatnosti. Fakturu lze uhradit hotovostně, nebo převodem na účet: vše uvedeno na faktuře. Splátky je třeba uhradit v termínu splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je školné uhrazeno dnem připsání částky na účtu. V případě pozdní úhrady nevzniká nárok na náhradní hodinu! V případě ukončení docházky se zaplacené školné již nevrací.

Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:

Nárok na náhradní vyučovací hodinu vzniká pouze tehdy, byla-li hodina řádně omluvena, a to minimálně 24 hodin předem. V případě sporu je povinností studenta dokázat, že hodina byla řádně omluvena. Omluvenky zasílejte formou SMS na čísla 773 628 552 nebo e-mailem na adresu: info@anglictinazlin.cz, případně sdělte Vašemu učiteli. Toto platí i pro individuální studenty.

Výuka probíhá standardně od září do června. Individuální studenti začínají výuku kdykoli během roku. Výuka probíhá každý týden, 1x nebo 2x. Veškeré náhrady zameškaných hodin lze nahradit pouze po dobu probíhající výuky nikdy ne po ukončení výuky, tedy po ukončení kurzu. (Např. – výuka 1x týdně trvá 36  po sobě následujících týdnů nebo 2x týdně výuka po dobu 13 týdnů následujících po sobě) Náhradní výuku nelze převést do prázdnin (pokud takto výuka není domluvena), nebo do dalšího školního roku! Termín náhradní hodiny určuje vyučující. Během jednoho měsíce má student nárok na jednu náhradní vyučovací hodinu v rámci kurzu.  Individuální studenti si mohou nahradit všechny zameškané hodiny, které byly řádně omluveny – viz výše. Náhradní výuka musí být uskutečněna nejpozději následující měsíc po omluvené hodině (platí pro skupinu i individuální výuku), jinak na ni student ztrácí nárok.

Ostatní:

 • Výukové centrum si vyhrazuje právo nezahájit kurz, nebo zrušit kurz v případě nízkého počtu uchazečů/studentů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, centrum mu vrátí školné.
 • Pokud student požádá o vystavení certifikátu o dosažené jazykové úrovni, je potřeba, aby jeho testy (= stage exam) neklesly pod 60 % a docházka pod 80 %. V případě nesplnění těchto podmínek certifikát nemůže být vystaven. Pokud student promešká test (= stage exam) z jakéhokoli důvodu a má zájem o vystavení certifikátu, na tento test si musí domluvit osobní konzultaci s lektorem. Tato konzultace se hradí zvlášť, cena je uvedena výše v této smlouvě. Lektor se domluví se studentem na konzultaci až po uhrazení faktury za konzultaci.
 • Bude-li kurz zrušen z důvodů, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být při obvyklé péči žádné ze smluvních stran ke dni uzavření této smlouvy znám (tzv. vyšší moc), zavazuje se poskytovatel nahradit výuku bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 4 týdnů ode dne oznámení o této skutečnosti druhé smluvní straně, a to buďto sdělením termínu náhradní výuky ve výukovém centru, či zajištěním online výuky s učitelem, jakožto plnohodnotnou výukovou metodou v daném období (tj. sdělením přístupových údajů k připojení se do příslušné vyučovací hodiny). Nebude-li poskytovatel schopen nahradit výuku dle předchozí věty ani ve lhůtě 4 týdnů ode dne oznámení vyšší moci druhé smluvní straně, má student právo na vrácení alikvotní části již uhrazeného školného. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 apod. a s nimi souvisejících opatření, která by byla eventuálně po uzavření této smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření.
 • Veškeré spory vyplývající nebo související se školním řádem budou řešeny v rámci možností smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporu smírem, o věci rozhodně příslušný soud České republiky.