Smlouva o zajištění výuky

1. Povinnosti výukového centra: Angličtina Zlín – Ing. Helena Změlíková, IČ: 73757764 (dále jen „poskytovatel“)
a) Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v této smlouvě.
Místem výuky je: Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín
b) Vytvořit pro výuku vhodné podmínky a zajistit vhodné učitele.
c) Nahradit v plné míře výuku, která byla zrušena ze strany poskytovatele. Poskytovatel si nicméně vyhrazuje právo na případnou změnu učitele.
d) V případech, že poskytovatel není schopen výuku zajistit/nahradit, vrátit studentovi alikvotní část školného.

2. Povinnosti studenta a jeho zákonných zástupců:
a) Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.
b) Řádně a včas docházet do výuky, tj. minimálně 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. Po zahájení hodiny již nebude možné vcházet a vycházet z učebny, aby nebyla narušována výuka.
c) Dbát organizačních pokynů a řádu školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v prostorách výukového centra nekouřit.
d) Dodržovat pokyny učitelů a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.
e) Bez svolení učitele nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat s technickými zařízeními v učebnách (televizory, tablety, osvětlením apod.). Student/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou jeho zaviněním na zařízení a vybavení poskytovatele.
f) Neprodleně uvědomit učitele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména jméno, bydliště, e-mail, telefonní číslo).
g) Dle vlastního uvážení a s ohledem na zajištění ochrany zdraví dítěte během výuky informovat vyučujícího o nemocích (potravinové alergie, laryngitida, epilepsie apod.), kterými dítě trpí.

3. Podmínky vyučování:
a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání kurzu) a může být ukončena dohodou stran (počítáno do konce kalendářních měsíců) nebo odstoupením od této smlouvy. Smlouva se přerušuje na dobu letních prázdnin (červenec a srpen).

b) Při předčasném ukončení kurzu běží 2-měsíční výpovědní lhůta a zasílá se písemně na e-mail.

c) Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení školních povinností či hrubé chování studenta, kdy k nápravě nepostačila ani předchozí výzva. V takovém případě nemá student nárok na náhradu školného.

d) Student má právo odstoupit od smlouvy:
• pokud ze zdravotních důvodů nemůže v docházce do kurzu pokračovat. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného školného za předpokladu, že doloží potvrzení od lékaře.
• pokud poskytovatel přeruší kurz a v období do 4 týdnů nezajistí náhradní výuku. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného školného.

e) Poskytovateli vždy trvá nárok na úhradu školného až do řádného ukončení smluvního vztahu.

4. Školné a platební podmínky:
a) Cena za poskytnuté služby (školné) je stanovena dle ceníku platného ke dni podpisu této smlouvy a je splatná v termínech uvedených v Přihlášce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
b) Školné je splatné na účet vedený u mBank 670100-2205632107/6210 (VS = ČÍSLO FAKTURY), a to na základě faktury vystavené poskytovatelem zaslané na email zákonného zástupce.
c) V případě, že student/zákonný zástupce neuhradí fakturovanou částku ve splatnosti uvedené na faktuře, poskytovatel má nárok účtovat si 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
d) V případě ukončení docházky v průběhu roku a za zameškané hodiny se zaplacené školné nevrací.
e) V případě předčasného zrušení kurzu a storna již vystavených faktur si účtujeme za 1 – 3 faktury 200,- Kč, za 4 – 8 faktur 400,- Kč.

5. Slevy:
a) Pokud kurzy navštěvuje více členů jedné rodiny (děti) – jeden člen platí celou částku a každý další člen získá slevu 550,- Kč.
b) V případě předčasného ukončení smlouvy zaniká nárok na slevu.

6. Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:
a) Délka jedné vyučovací hodiny se liší v závislosti na typu kurzu. Nárok na náhradní vyučovací hodinu vzniká pouze tehdy, byla-li hodina u učitele řádně a včas omluvena, a to minimálně 24 hodin předem, vyjma vyučovacích hodin, které jsou naplánovány na první den pracovního týdne. V tomto případě nepřítomnost studenta v hodině je řádně omluvena, pokud tak student/zákonný zástupce učiní do 8 h předmětného dne i v případě dopoledních kurzů.
b) Během doby trvání kurzu má každý student nárok na určitý počet náhradních hodin tak, jak je uveden na přihlášce.
c) Rozvrh náhradních hodin vypisuje výukové centrum, termíny jednotlivých náhradních hodin budou vyvěšeny na nástěnce výukového centra.
d) Student je povinen vybrat si případné náhradní hodiny v období trvání daného kurzu, po jeho ukončení nárok na náhradu zaniká.

7. Ostatní
a) Výukové centrum si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, centrum mu neprodleně vrátí celé školné.
b) Ze závažných důvodů si výukové centrum vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz (např. dlouhodobá pracovní neschopnost učitele nebo snížení počtu žáků ve skupině pod ekonomicky únosnou úroveň). I v tomto případě bude studentovi nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí školné v poměrné výši.

c) Bude-li kurz zrušen z důvodů, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být při obvyklé péči žádné ze smluvních stran ke dni uzavření této smlouvy znám (tzv. vyšší moc), zavazuje se poskytovatel nahradit výuku bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 4 týdnů ode dne oznámení o této skutečnosti druhé smluvní straně, a to buďto sdělením termínu náhradní výuky ve výukovém centru, či zajištěním online výuky s učitelem (tj. sdělením přístupových údajů k připojení se do příslušné vyučovací hodiny). Nebude-li poskytovatel schopen nahradit výuku dle předchozí věty ani ve lhůtě 4 týdnů ode dne oznámení vyšší moci druhé smluvní straně, má student právo na vrácení alikvotní části již uhrazeného školného. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 apod. a s nimi souvisejících opatření, která by byla eventuálně po uzavření této smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření.

Souhlasím se studijními podmínkami uvedenými v této smlouvě a jsem si vědom/a toho, že jejich opakované nedodržování a porušování může mít za následek předčasné vyloučení mého dítěte z kurzu bez možnosti náhrady již uhrazeného školného. Beru na vědomí, že informace týkající se zpracovávání mých osobních údajů ze strany výukového centra, mých práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění jsou mi k dispozici v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který se nachází na stránkách výukového centra, www.anglictinazlin.cz.

Kurz anglického jazyka, který je předmětem této smlouvy o zajištění výuky, je přípravným kurzem pro vykonání jazykových zkoušek Cambridge English: YLE, Key, Preliminary a First, které jsou uvedeny v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro jazyk anglický uznaných MŠMT ČR. Zdárné absolvování tohoto a případně dalších jazykových kurzů vytváří předpoklady pro úspěšné vykonání těchto zkoušek.