Podmínky:

Prohlašuji tímto, že jsem byl(a) seznámen s podmínkami provozu příměstského tábora a že jsem v této přihlášce – kolonka poznámka – uvedl(a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte (pokud nám je chcete sdělit) a že všechny případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději v den zahájení tábora (pokud nám je chcete sdělit). V průběhu tábora provozovatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronika apod. Nedoporučujeme na táboře mít a používat mobilní telefony, rádio, přehrávače MP3, MP4 apod.
Dítě je poučeno o nutnosti dodržování táborového řádu a pokynu vedoucích. Jsem seznámen(a) s právem provozovatele vyloučit bez náhrady z tábora dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení táborového řádu nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 2 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení, které moje dítě případně způsobí v době pobytu na táboře svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání tábora oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u dětí z tábora vyloučených z kázeňských důvodů se nevyčerpatelná částka nevrací.
 Přihláška na tábor je závazná. Z tábora se můžete odhlásit nejpozději do 30.6. (z důvodu čerpání dovolené) pro tábory v červenci a do 15.7. pro tábory v srpnu. Pokud na tábor nemůžete nastoupit, můžete si zajistit náhradníka. Zrušení tábora v den konání z jakéhokoli důvodu, již nevracíme uhrazený poplatek za tábor. Náhradníka můžete poslat kdykoli v průběhu tábora, jen nám tuto skutečnost musíte oznámit nejpozději ráno v 8h. Dávám tímto také výslovný souhlas, aby pořadatel tábora zpracoval osobní údaje mého dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti provozovatele tábora např. v kronikách, tisku, na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.